Ulaz u internetsku trgovinu

Najnovije obavijesti

>> Novo u našoj trgovini - buketići za mame i bebe - besplatna dostava u varaždinsko rodilište!


>> Na našem blogu čitajte novosti i zanimljivosti o roditeljstvu, trudnoći, porodu i bebama :)           Više


>> Oglasna ploča: naše bebe
Želite li pratiti koliko ima tjedana ili mjeseci vaša beba? Bez obzira jeste li tek trudni ili ste već postali mama, kreirajte svoju "trakicu" (ticket) i pošaljite nam kopiju HTML koda tako da možemo "zalijepiti" na našu oglasnu ploču. I veseliti se novim bebama!
Svakog mjeseca izvlačimo jednu trakicu i  nagrađujemo!

     Majčinstvo

  I očinstvo, naravno... Roditeljstvo općenito

Porodiljni dopust i porodiljna naknada

 

Porodiljni dopust

 

·      Porodiljni dopust zaposlena žena može početi koristiti 45 dana prije očekivanog termina poroda i može ga koristiti do godine dana djetetova života. Obvezni porodiljni dopust žena koristi u razdoblju od 28 dana prije očekivanog termina poroda do 6 mjeseci djetetova života.

 

·      Zaposlena majka koja želi koristiti porodiljni dopust do godine dana života djeteta, mora Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu HZZO) predati zahtjev i to najkasnije do petog mjeseca života djeteta. Potrebni dokumenti:
- potvrda poslodavca da majka nije počela raditi nakon djetetovog navršenog šestog mjeseca i da nije koristila godišnji odmor,
- rodni list djeteta,
- izvod o isplaćenim naknadama - dobiva se u HZZO,
- očeva izjava da se odriče svog prava na porodiljni dopust u idućih šest mjeseci - otac daje izjavu osobno u HZZO i treba doći zajedno s majkom;
- majčin tekući račun u banci na koji će se isplaćivati naknada .

·      Zaposlene majke, koje su rodile blizance, trojke, odnosno koje su imale višestruki porod, imaju pravo na porodni dopust do druge godine života djece. I otac može koristiti porodiljni dopust, pod uvjetom da majka prekine njegovo korištenje, na način i po postupku propisanim zakonom.

·      Zaposlena majka, odnosno roditelj, može koristiti pravo na skraćeno radno vrijeme od šestog mjeseca do navršene prve godine života djeteta.

 

·      Jedan roditelj, nakon korištenja dopusta do godinu dana, ima pravo na korištenje neplaćenog dopusta do navršene treće godine života djeteta. Majka, koja nakon obveznog porodiljnog dopusta nastaviti raditi s punim radnim vremenom, ima pravo na stanku za dojenje dva puta na dan, po sat vremena, dok dijete ne navrši godinu dana. Roditelj djeteta s težim smetnjama ima pravo na dopust za njegu djeteta ili na rad s pola radnog vremena, do navršene sedme godine djetetova života. Zakon dopušta da roditelji i nakon sedme godine života djeteta s težim smetnjama u razvoju, koriste pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom.

 


Porodiljne i druge naknade

 

·      Zaposlena žena ima pravo na naknadu plaće:
-
na bolovanju zbog očuvanja trudnoće i privremene spriječenosti za rad zbog trudnoće i
-
tijekom korištenja obveznog porodiljnog dopusta.
Prema sadašnjim propisima, naknada iznosi 100% prosječnog iznosa plaće rodilje, u posljednjih 6 mjeseci rada, s tim da ona ne može biti viša ili niža od zakonom propisane svote. Ako je rodilja u posljednjih 6 mjeseci na bolovanju, prima 100% iznosa naknade utvrđene Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Iznimno, ako u tom razdoblju nije isplaćena nijedna plaća, kao osnovica za izračunavanje porodne naknade uzima se najniža osnovica za plaćanje zdravstvenog doprinosa, umanjena za propisane doprinose iz plaće, te porez i prirez na plaću. Za ostvarivanje tih prava, odnosno utvrđivanje osnovice za isplatu na bolovanja ili porodne naknade, potrebno je u HZZO dostaviti:
-
propisanu tiskanicu - Potvrda o plaći ER-1 (popunjava poslodavac) i
-
izvješće o bolovanju (popularna doznaka) ovjereno od Vašeg liječnika opće prakse koji je otvorio bolovanje ili porodni dopust.

 

·      Po isteku obveznog porodiljnog dopusta majka, odnosno roditelj, ima pravo na novčanu naknadu u slučaju korištenja:
-
porodiljnog dopusta od šest mjeseci do navršene prve godine života djeteta, odnosno navršene druge godine života za blizance, trojke i višestruke porode,
-
stanke za dojenje djeteta,
-
skraćenog radnog vremena i
-
posvojiteljskog dopusta.
U HZZO-u će Vam reći koju dokumentaciju i kada trebate dostaviti radi ostvarivanja novčane naknade. Porodiljna naknada i druga primanja na toj osnovi isplaćuju se u neto iznosu i ne podliježu obvezi obračuna doprinosa iz plaće i na plaću, te poreza na dohodak i prireza.

 

·      Djetetov otac ima pravo na plaćeni dopust za rođenje djeteta u trajanju određenom kolektivnim ugovorom ili internim pravilnikom poslodavca. Roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju, koji koristi dopust do sedme godine života djeteta ili radi skraćeno, upute o korištenju tih prava može dobiti u područnom centru za socijalnu skrb.
Pravo na porodiljnu naknadu do navršenog šestog mjeseca života ima i nezaposlena majka, majka na redovitom školovanju i nezaposlena majka korisnica invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad. Potrebne savjete o ostvarivanju prava na porodnu naknadu nezaposlena majka može dobiti u svim ispostavama HZZO-a.

 

 

Zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama i zabrana otkaza

 

·      Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, otkazati joj ugovor o radu ili je, osim pod zakonom određenim uvjetima, premjestiti na druge poslove. Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o ženinoj trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da traži takove podatke, osim ako zaposlena žena osobno ne zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica. Za vrijeme trudnoće, korištenja porodnog dopusta, korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu, odnosno 15 dana nakon prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne može otkazati trudnici odnosno osobi koja se koristi nekim od tih prava.

 

·      Otkaz je nevažeći ako zaposlenik u roku 15 dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o navedenim okolnostima, te o tome donese odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika. No, navedene okolnosti ne sprječavaju prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme, istekom vremena na koje je sklopljen taj ugovor.

 

·      Međutim, ako ipak dođe do otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca pod gore navedenim uvjetima, možete zaštitu svojih prava tražiti sudskim putem u radnom sporu ili odmah o tome obavijestiti nadležnog inspektora rada. Ako se odlučite na sudsku zaštitu, u svakom slučaju pazite na stroge zakonske rokove, jer protekom tih rokova nećete više moći ostvariti zaštitu svojih prava sudskim putem.
Primjer: dobili ste otkaz, u roku od 15 dana morate donijeti potvrdu o postojanju neke od gore navedenih okolnosti; predali ste potvrdu i čekate najdulje 15 dana očitovanje poslodavca; ukoliko se poslodavac negativno očituje ili se uopće u tom roku ne očituje - imate rok od daljnjih 15 dana za podizanje tužbe. Dakle 15+15+15. Radni sporovi su sporovi za koje vrijedi pravilo hitnosti postupanja, a u ovakvim se slučajevima ne plaća ni sudska pristojba.

 

·      Ukoliko odlučite zvati inspektora rada, znajte da ga veže obveza o tajnosti podataka o tome tko je podnio prijavu i u slučaju povrede tog pravila zakon predviđa kaznenu odgovornost. Inspektor rada može djelovati hitno i ima ovlasti novčano kažnjavati ovakve povrede Zakona o radu, a predviđene novčane kazne su visoke.

 

·      Poslodavci ipak ne bi trebali biti zabrinuti misleći da će ih zaposlenica na porodnom dopustu skupo koštati, jer od prvog dana korištenja porodiljskog dopusta ili trudničkog bolovanja, naknada plaće pada na teret sredstava HZZO-a

 

Druge administrativne obveze

 

·      U rodilištu ćete popuniti dva formulara u koje unosite vaše podatke i podatke vašeg djeteta. Ukoliko adresa stanovanja u osobnoj iskaznici ne odgovara vašoj stvarnoj adresi; na veliki formular (služi za službenu evidenciju) unesite adresu naznačenu na osobnoj iskaznici, a na mali (važno za patronažnu sestru) stvarnu adresu.

 

·      U roku od 28 dana od rođenja djeteta morate prijaviti rođenje djeteta u maticu rođenih. To ćete obaviti u općini kojoj pripada bolnica u kojoj ste se porodili. Dokumenti potrebni za to su vjenčani list i osobne iskaznice roditelja.

 

·      Matični ured rođenih će izdati rodni list i domovnicu za dijete, no bez JMBG-a. Po JMBG idete na MUP u Petrinjskoj ulici gdje ujedno prijavljujete i prebivalište djeteta.

 

 

Još neka prava

 

·      Kada ste sve to obavili iskoristite i pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta, koju tražite u istom uredu HZZO-a gdje ste otvorili porodni dopust.
Dokumenti potrebni za to su rodni list djeteta i zdravstvena iskaznica majke. Naknadu ćete primiti putem doznake, dakle na isti način kao što ćete već primati za porodiljski dopust.
Obavezno iskoristite pravo na povrat poreza, ako ste već radili nekoliko mjeseci u godini u kojoj koristite i porodni dopust, dobiti ćete ukupni iznos koji je uplaćen na ime poreza na dohodak iz vaših plaća.
Nakon što ste završili s korištenjem porodnog dopusta imate pravo i na korištenje godišnjeg odmora kao da ste radili.